<< powrót do strony głównej

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE 4KNS

07 listopada 2019
Polska Izba Biegłych Rewidentów jest samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich biegłych rewidentów w Polsce (ponad 6 tys. członków), istniejącym od 1992r. Regionalny Oddział w Warszawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów to największy z 27 Oddziałów (ponad 1620 członków), zarówno pod względem liczby członków jak i liczby firm audytorskich. Misją naszego samorządu jest dbanie o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego poprzez świadczenie usług audytorskich i doradczych najwyższej jakości. Dlatego w codziennej pracy biegli rewidenci jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego kierują się
06 listopada 2019
W roku 2018 został powołany Ośrodek ds. opiniowania sądowo - lekarskiego i orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej. W dniu 14 grudnia 2018 na stanowisko kierownika Ośrodka powołano dr n. med. Ryszarda Szozda. W roku 2019 na wniosek kierownika Ośrodka powołano Radę Ośrodka, do której weszli : Anna Kot, Jacek Pypeć, Tadeusz Urban, Michał Wepsięć, Piotr Winciunas. Zadaniami Rady Ośrodka są w szczególności : 1) opracowanie i zgłaszanie inicjatyw w zakresie tworzenia i zmiany przepisów prawnych regulujących status biegłych sądowych z zakresu
04 listopada 2019
Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, posiadającą osobowość prawną. Mazowieckie Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, zrzeszającej 24 stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych z całej Polski, a poprzez Federację należymy także do Europejskiej Grupy Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – TEGoVA. Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych skupia rzeczoznawców, dla których wycena nieruchomości jest zawodem, choć każdy posiada dyplom wyższej uczelni w różnych dziedzinach. Są to inżynierowie różnych specjalności, ekonomiści i prawnicy. Członkowie Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
04 listopada 2019
PSRWN, jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną rzeczoznawców majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego i Statutu PSRWN. Nasze Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Terenem działalności PSRWN jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych PSRWN jest miasto stołeczne Warszawa. Władzami naczelnymi PRSWN są:1) Walny Zjazd Delegatów PSRWN,2) Zarząd Główny, w skład którego wchodzą przedstawiciele Oddziałów PSRWN,3) Główna Komisja Rewizyjna,4) Główny Sąd Koleżeński, Podstawowym celem PSRWN jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska Rzeczoznawców oraz
07 maja 2019
Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi jest jednostką budżetową prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków i ceł, rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, działalności i finansowania przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych i cyberprzestępczości gospodarczej. W powyższym zakresie Instytut opracowuje ekspertyzy i wydaje opinie na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.
07 maja 2019
  Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skupia 24 regionalne stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych, reprezentujące w sumie ponad 3,5 tysiąca członków. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jest organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną, działającą z upoważnienia, na rzecz i w interesie swoich członków. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich. Głównym celem działalności PFSRM jest tworzenie warunków do profesjonalnego rozwoju zawodowego rzeczoznawców. Federacja reprezentuje interesy środowiska w relacjach z instytucjami publicznymi oraz działa na rzecz rozwiązań legislacyjnych i stosowania

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kongres.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych