<< powrót do strony głównej

Projekt uchwały IV Kongresu Nauk Sądowych

 

  1. Uczestnicy IV Kongresu Nauk Sądowych po raz kolejny wyrażają zaniepokojenie przeciągającymi się pracami nad projektem ustawy o biegłych sądowych. Jednocześnie oczekują, że ewentualna ustawa będzie konsultowana ze środowiskiem biegłych oraz organizacjami zrzeszających biegłych, zaś zgłaszane w toku dyskusji postulaty i uwagi zostaną rozważone i uwzględnione.

  2. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy, podany do wiadomości w 2019 r., nie spełniał oczekiwań biegłych oraz zawierał wadliwe rozwiązania prawne, w tym także niekorzystne dla biegłych. W związku z tym Kongres pozytywnie ocenił wycofanie tego projektu z dalszych prac legislacyjnych. Zgromadzeni wyrażają gotowość aktywnego uczestniczenia w pracach nad przyszłym projektem ustawy o biegłych.

  3. Uczestnicy Kongresu zapoznali się z ostatnio dokonanymi zmianami przepisów dotyczących biegłych w kodeksie postępowania karnego i cywilnego oraz w ustawie o ustroju sądów powszechnych; przepisy te wymagają dalszej analizy w zakresie celowości ich wprowadzenia oraz oceny skuteczności ich działania.

  4. Zgromadzeni wyrażają zdecydowane stanowisko sprzeciwiające się utrzymaniu w kodeksie karnym przepisu art. 233 § 4 kk, nakładającego na biegłych odpowiedzialność karną za nieumyślne wydanie „fałszywej” opinii. Przepis ten, zawierający błąd logiczny oraz nieostre przesłanki odpowiedzialności karnej biegłych, powinien być niezwłocznie uchylony, gdyż jest sprzeczny z powszechnie przyjętymi zasadami odpowiedzialności karnej i zagraża bezpieczeństwu prawnemu biegłych.

  5. Wynagrodzenie biegłych musi być dostosowane do wzrastających wymagań w zakresie ich kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności oraz odpowiadać wysokości wynagrodzeń w gospodarce z uwzględnieniem kryteriów rynkowych. Brak rozwiązania tej kwestii od wielu lat jest jedną z przyczyn obniżającego się poziomu opiniowania oraz przedłużania postępowań karnych i cywilnych z powodu braku biegłych wielu specjalności.

  6. Uczestnicy Kongresu widzą potrzebę szerokiej popularyzacji idei powszechnego ubezpieczenia biegłych.

  7. IV Kongres zaleca, aby stowarzyszenia i organizacje zrzeszające biegłych, wspólnie z instytucjami naukowymi, opracowały standardy opiniowania w zakresie swoich specjalności, zgodne ze standardami powszechnie stosowanymi na świecie.

 

Warszawa, 23 listopada 2019 roku

 

 

 

 

 

06 listopada 2019

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@4kongres.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

4 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych

3 Kongres Nauk Sądowych